8.10.52

เดี่ยวไมโครโฟน 1

เดี่ยว1 โน้ตอุดม 1/11

เดี่ยว1 โน้ตอุดม 2/11

เดี่ยว1 โน้ตอุดม 3/11

เดี่ยว1 โน้ตอุดม 4/11

เดี่ยว1 โน้ตอุดม 5/11

เดี่ยว1 โน้ตอุดม 6/11

เดี่ยว1 โน้ตอุดม 7/11

เดี่ยว1 โน้ตอุดม 8/11

เดี่ยว1 โน้ตอุดม 9/11

เดี่ยว1 โน้ตอุดม 10/11

เดี่ยว1 โน้ตอุดม 11/11

ไม่มีความคิดเห็น: